Naturport Egészségközpont

A Naturport Egészségközpont Adatkezelési Tájékoztatója

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) ismerteti a www.naturport.eu honlap üzemeltetése és használata során alkalmazott adatvédelmi elveket és adatkezelési gyakorlatot.

A Tájékoztató összeállításakor a Naturport Egészségközpont különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

I. Adatkezelési alapelvek

A jelen Tájékoztató a www.naturport.eu honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, melyeket az üzemeltető saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A Naturport Egészségközpont körültekintően védi a felhasználók személyes adatait. Honlapunkon számos biztonságtechnológiai eljárást (pl. biztonságos http kapcsolat, űrlapok védelme recaptcha-val) alkalmazunk annak érdekében, hogy védjük weboldalunkat a jogosulatlan felhasználástól és megőrizzük felhasználóink személyes adatainak biztonságát.

Az Adatkezelő adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik. A Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az weboldal használata során általa közölt Személyes adatai, illetve a róla generált adatok felhasználásra kerüljenek. Az adatokat kizárólag abból a célból használjuk, amely célból a Felhasználó megadta azokat (pl.: Vendégkönyv bejegyzés írása, kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése)

Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek érdekében hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

Hozzáféréshez való jog

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt adatairól, azok forrásáról, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges Adatfeldolgozók nevéről és címéről, valamint az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről. (Az általános tudnivalók a Tájékoztató Adatvédelmi gyakorlatról szóló részében olvashatók.)

Helyesbítés joga

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

Visszavonás joga és Törléshez való jog (Elfeledtetéshez való jog)

A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén - amennyiben az adatkezelésre nincs egyéb jogszabályi kötelezettség - jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni és kérheti személyes adatainak törlését, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Adattovábbítás

A www.naturport.eu honlapon az űrlapok kitöltésénél a Felhasználó által megadott Személyes adatokat a rendszer nem tárolja el, hanem e-mail formájában juttatja el az Adatkezelőhöz, a Naturport Egészségközpont e-mail címre (info@naturport.eu). A Felhasználók Személyes adatait harmadik fél részére nem továbbítjuk.

A Felhasználó felelőssége a közölt adatokkal kapcsolatban

Az Naturport Egészségközpont a Felhasználó által megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A közölt adatok helyességéért és valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött Felhasználó Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

A Naturport Egészségközpontot örömmel tölti el, ha Páciensei elégedettek, és tapasztalataikat másokkal is meg szeretnék osztani honlapunk Vendégkönyv rovatában. A bejegyzés írásával kapcsolatban szeretnénk felhívni néhány fontos tudnivalóra a honlap Felhasználóinak figyelmét.

Amennyiben a honlap nyilvános részén, a Vendégkönyvben a Felhasználó bármilyen adattal kapcsolatban közzétételi szándékát jelzi (bejegyzést ír), azt a Naturport Egészségközpont nyilvánosan közzétett információként kezeli. Az egészségi állapotával kapcsolatos minden adat különleges adatnak minősül, ezért kérjük, kizárólag abban az esetben adjon meg ilyen adatokat, amennyiben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy bejegyzése megjelenjen honlapunk Vendégkönyv rovatában. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. Ha a Felhasználó egy másik személy adatait az ő hozzájárulása nélkül teszi közzé, akár szándékosan, akár hanyag kezelésből kifolyólag, akkor az adatok közzétételéért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

Adatvédelmi incidens és erről való tájékoztatás

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Naturport Egészségközpont birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is – a Naturport Egészségközpont a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.

Amennyiben az Adatkezelőnek olyan adatvédelmi incidens jut a tudomására, amelyet megfelelő védelmi intézkedésekkel nem tud elhárítani és valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatvédelmi incidensről indokolatlan késedelem nélkül, nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja a Felhasználókat, és bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a www.naturport.eu oldalon található hivatkozás (link) vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Naturport Egészségközpont semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával Ön biztosít minket arról, hogy elolvasta és megértette az adatkezelési gyakorlatunkat és azt, hogy miként gyűjthetjük és használhatjuk az adatait. A Naturport Egészségközpont fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására. A Felhasználó következő belépésével elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit. Javasoljuk, hogy időnként látogasson vissza és ellenőrizze az esetleges módosításokat.

Amennyiben Ön nem ért egyet a Tájékoztatóban foglaltakkal, meg kell kérjük, hogy ne használja oldalunknak azt a részét, ahol Személyes adatainak megadása szükséges.

II. Adatkezelési gyakorlat

Honlapunkon a látogatók szabadon böngészhetnek, azonban bizonyos funkciók (Vendégkönyv bejegyzés írása, Kapcsolatfelvétel) csak az Üzenetküldési űrlapok kitöltésével vehetők igénybe.

II. 1. Kapcsolati űrlap

A Kapcsolati űrlap kitöltésekor nevét és e-mail címét szükséges megadnia, mivel ezen Személyes adatok szükségesek az e-mail kommunikációhoz és a kapcsolatfelvételhez. Amennyiben telefonos visszahívást szeretne kérni, kérjük adja meg telefonszámát is. A Kapcsolati űrlap e-mailben kerül továbbításra az info@naturport.eu címre, tehát a Felhasználó által megadott adatokat és információkat az Adatkezelő e-mail formájában kapja meg.

Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a Kapcsolati űrlap kitöltésével és elküldésével megadja adatait, megismeri és elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Név - a Felhasználó megnevezése
E-mail cím - e-mail kommunikációhoz, a Felhasználó kérdésének megválaszolásához
Telefonszám - kapcsolatfelvételhez, amennyiben a Felhasználó visszahívást kér
Üzenet - Az egészségi állapotával kapcsolatos minden adat különleges adatnak minősül, ezért kérjük, kizárólag abban az esetben adjon meg ilyen adatokat, amennyiben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott különleges adatokat a kapcsolatfelvétellel és esetleges kérdéseinek megválaszolásával összefüggésben kezeljük. Kérjük, hogy a szükségtelen személyes adatok és a szükségtelen különleges adatok megadását szíveskedjék mellőzni. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. A Naturport Egészségközpont nem ellenőrizheti a megadott adatok helyességét, valóságtartalmát, ezekért az adatközlő vállal felelősséget. A Naturport Egészségközpont a megadott személyes adatokat helyesnek és valósnak fogadja el, valamint úgy tekinti, hogy az adatközlő jogosult a személyes adatok megadására, amíg az ellenkezője nem nyer bizonyítást.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat és az esetlegesen megadott különleges adatokat addig kezeli, amíg az érintett a megadott adatai törlését nem kéri. A Felhasználó a későbbiekben bármikor kérheti az általa megadott adatok törlését az info@naturport.eu e-mail címen, amely azonban nem érinti a törlés előtti adatkezelés jogszerűségét. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Adatkezelő:

Naturport Egészségközpont

II. 2. Vendégkönyv bejegyzés írása

A Naturport Egészségközpontot örömmel tölti el, ha Páciensei elégedettek, és tapasztalataikat másokkal is meg szeretnék osztani honlapunk Vendégkönyv rovatában. A Vendégkönyv a honlap látogatói számára nyilvánosan hozzáférhető, az ott megjelenő bejegyzéseket bárki olvashatja. A Vendégkönyv bejegyzés űrlap kitöltésekor nevét és e-mail címét szükséges megadnia, mivel ezen Személyes adatok szükségesek az e-mail kommunikációhoz. A Vendégkönyv bejegyzés űrlap e-mailben kerül továbbításra az info@naturport.eu címre, tehát a Felhasználó által megadott adatokat és információkat az Adatkezelő e-mail formájában kapja meg, ezt követően kerül csak fel a honlapra.

Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a Vendégkönyv bejegyzés űrlap kitöltésével és elküldésével megadja adatait, megismeri és elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Név - a Felhasználó megnevezése
E-mail cím - a Felhasználó e-mail címe az üzenet elküldéséhez, az info@naturport.eu címre érkező e-mailnek ez lesz a feladója
Bejegyzés tárgya - az info@naturport.eu címre érkező e-mailnek ez lesz a tárgya
Bejegyzés - A Vendégkönyv bejegyzésben megadott adatokat és információkat a Naturport Egészségközpont nyilvánosan közzétett információként kezeli. Az egészségi állapotával kapcsolatos minden adat különleges adatnak minősül, ezért kérjük, kizárólag abban az esetben adjon meg ilyen adatokat, amennyiben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy bejegyzése megjelenjen honlapunk Vendégkönyv rovatában. Kérjük, hogy a szükségtelen személyes adatok (pl. teljes név) és a szükségtelen különleges adatok megadását szíveskedjék mellőzni. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. A Naturport Egészségközpont nem ellenőrizheti a megadott adatok helyességét, valóságtartalmát, ezekért az adatközlő vállal felelősséget. A Naturport Egészségközpont a megadott személyes adatokat helyesnek és valósnak fogadja el, valamint úgy tekinti, hogy az adatközlő jogosult a személyes adatok megadására, amíg az ellenkezője nem nyer bizonyítást.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat és az esetlegesen megadott különleges adatokat addig kezeli, amíg az érintett a megadott adatai törlését nem kéri. A Felhasználó a későbbiekben bármikor kérheti az általa megadott adatok törlését az info@naturport.eu e-mail címen, amely azonban nem érinti a törlés előtti adatkezelés jogszerűségét. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Adatkezelő:

Naturport Egészségközpont

II. 3. Időpontfoglalási űrlap

Az időpontfoglalási űrlap kitöltésekor nevét, e-mail címét, telefonszámát szükséges megadnia, valamint a vizsgálat nevét és annak pontos dátumát és időpontját, mivel ezen Személyes adatok megadásával lesz teljes az időpontfoglalás. Telefonszámát azért szükséges megadnia, hogy telefonon is elérhető legyen a Naturport Egészségközpont munkatársai számára. Az Időpontfoglalási űrlap e-mailben kerül továbbításra az info@naturport.eu címre, tehát a Felhasználó által megadott adatokat és információkat az Adatkezelő e-mail formájában kapja meg. Adatbázisban kizárólag a felhasználó neve kerül rögzítésre, valamint a vizsgálat és a vizsgálat dátuma és időpontja.

Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy az Időpontfoglalási űrlap kitöltésével és elküldésével megadja adatait, megismeri és elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Név - a Felhasználó megnevezése
E-mail cím - e-mail kommunikációhoz, az időpont foglalás elküldéséhez
Telefonszám - kapcsolatfelvételhez. Telefonszámát azért szükséges megadnia, hogy telefonon is elérhető legyen a Naturport Egészségközpont munkatársai számára.
Vizsgálat - Időpont foglálásához
Foglalás napja és a pontos időpontja - Időpont foglálásához
Megjegyzés - Az egészségi állapotával kapcsolatos minden adat különleges adatnak minősül, ezért kérjük, kizárólag abban az esetben adjon meg ilyen adatokat, amennyiben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott különleges adatokat a kapcsolatfelvétellel és esetleges kérdéseinek megválaszolásával összefüggésben kezeljük. Kérjük, hogy a szükségtelen személyes adatok és a szükségtelen különleges adatok megadását szíveskedjék mellőzni. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. A Naturport Egészségközpont nem ellenőrizheti a megadott adatok helyességét, valóságtartalmát, ezekért az adatközlő vállal felelősséget. A Naturport Egészségközpont a megadott személyes adatokat helyesnek és valósnak fogadja el, valamint úgy tekinti, hogy az adatközlő jogosult a személyes adatok megadására, amíg az ellenkezője nem nyer bizonyítást.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat és az esetlegesen megadott különleges adatokat addig kezeli, amíg az érintett a megadott adatai törlését nem kéri. A Felhasználó a későbbiekben bármikor kérheti az általa megadott adatok törlését az info@naturport.eu e-mail címen, amely azonban nem érinti a törlés előtti adatkezelés jogszerűségét. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Adatkezelő:

Naturport Egészségközpont

III. Egyéb adatok kezelése - “Cookie”-k kezelése

Weboldalunk a hatékonyabb működés érdekében “cookie”-kat/sütiket (kisméretű adatfájlok, adatcsomagok) használ, amelyeket a böngésző program a Felhasználó számítógépén, illetve mobileszközén tárol. A honlap bizonyos részeinek kezeléséhez, a felhasználói munkafolyamatokhoz, a testreszabott kiszolgáláshoz, a kényelmi funkciók és a megfelelő felhasználói élmény biztosításához szükséges adatokat a böngésző program “cookie”-k használatával gyűjti és tárolja. A “cookie”-k alapvetően nem tartalmaznak személyes információkat, és önmagukban nem képesek a felhasználó azonosítására.

Az adatkezelésnek elsősorban technikai jellegű célja van: bizonyos “cookie”-k feltétlenül szükségesek a rendszer folyamatos működéséhez, a honlap böngészéshez és használatához, míg más tartalmú “cookie”-k a felhasználói élmény javítását szolgálják. A rendszer által technikailag kezelt adatok: a Felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a honlap igénybevételekor generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként kezel. A “cookie”-k segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó egyes műveleteit és beállításait, ezzel megkönnyíti a honlap használatát, és megfelelő felhasználói élményt biztosít (ideiglenes “cookie”-k). A honlapra történő belépéskor az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás és jogellenes tartalmak kiszűrése, ill. a felhasználó adatainak védelme érdekében) a Felhasználó IP címe külön hozzájárulás nélkül is rögzítésre kerülhet.

Az adatkezelés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A www.naturport.eu weboldal a látogatói forgalom méréséhez külső webanalitikai kiszolgáló (Google Analytics) “cookie”-jait használja, melyek lehetővé teszik, hogy személyes beazonosítás nélkül összesített, statisztikai jellegű adatokat gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt (pl. látogatók száma, felkeresett oldalak, megtekintési idő), mindezt a honlap fejlesztésének, valamint a felhasználói élmények javításának céljával.

A honlap által használ ideiglenes “cookie”-k a munkafolyamat befejezésével, illetve a honlap bezárásával törlésre kerülnek. A legtöbb “cookie”-t a Felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a “cookie”-k alkalmazását tiltsa. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a “cookie”-k letiltása megakadályozhatja a honlap bizonyos részeinek, illetve funkcióinak használatát, az oldal működése nem lesz teljes értékű. A külső szolgáltatók által kezelt “cookie”-kra a külső szolgáltatók “cookie” kezelési gyakorlata vonatkozik.

IV. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, észrevétele, aggálya van, kérjük az info@naturport.eu e-mail címen jelezze felénk.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszt nyújthat be közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is, illetve lehetősége van adatinak védelme érdekében bírósághoz fordulni.